ZBIRKE NA PORTALU DIGITALNA GLAZBENA GRAĐA

Zbirka muzikalija i audiomaterijala NSK

Fond Zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu sadrži približno 17 000 svezaka tiskanih nota, 3000 svezaka rukopisnih nota te oko 37 000 naslove zvučne glazbene građe. Jedinstveni dio fonda čine glazbeni izvori – autografi i prijepisi hrvatskih skladatelja koji su unikatan i vrijedan izvor za istraživanje hrvatske glazbene prošlosti. Zbirka sadrži ostavštine i dijelove skladateljskih glazbenih ostavština koji, osim samih notnih zapisa često sadrže i takozvanu popratnu građu, koja je sadržajem i više od toga – korespondencija, dokumenti, fotografije, koncertni programi samo su dio građe koja ima važnu ulogu u znanstveno-istraživačkom aspektu glazbenog rada.

Digitalizirane su ostavštine ili pojedini rukopisi djela Vatroslava Lisinskoga, Blagoja Berse, Ivana Zajca mlađeg, Ferde Livadića, Ivana Padovca, Božidara Širole, Jakova Gotovca, Frana Lhotke, Ivana Brkanovića, Branimira Sakača, Nikole Strmića, Antuna Dobronića, Jacoba Petrusa Haibela, Stanislava Prepreka i drugih.

Knjižnica Marka Marulića Split

Digitalne zbirke Knjižnice Marka Marulića Split sadrže vrijednu glazbenu baštinu.

Knjižnice grada Zagreba

Glazbena građa i zvučni zapisi dostupni su u Digitalnim zbirkama Knjižnica grada Zagreba: