O vertikalnom pomicanju obalne crte u historičko doba na sjevero-istoku Jadranskoga mora : (doktorska disertacija, odobrena od Filozofskoga fakulteta Hrv. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu) / napisao Niko Andrijašević.
O vertikalnom pomicanju obalne crte u historičko doba na sjevero-istoku Jadranskoga mora   : (doktorska disertacija, odobrena od Filozofskoga fakulteta Hrv. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu)  / napisao Niko Andrijašević.